Impact’s dagelijks team heeft altijd bestaan uit gedreven mensen die in wisselende samenstelling werken aan projecten. Nu we zijn overgeschakeld van onderzoek naar advies, kunt u terecht bij Janine Plaisier.
   

Janine Plaisier is afgestudeerd in de sociale psychologie en later ook in de klinische psychologie, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Janine is gespecialiseerd in gedragsverandering van mensen en effectiviteit van interventies. Haar werk heeft altijd een combinatie van (internationaal) onderzoek en beleid bevat. Zij heeft gewerkt voor de Universiteit van Amsterdam, de University of Dunedin (Nieuw Zeeland), het WODC en het ministerie van Justitie. In 2006 richtte zij Impact R&D op. Sindsdien heeft zij vele onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten geleid. Ook is zij regelmatig voorzitter en lid van expert meetings over uiteenlopende onderwerpen. Zij kent de werkwijzen van de verschillende justitiepartners goed. Naast haar werkzaamheden voor Impact R&D, was Janine van 2014 tot 2020 lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Zij combineert haar advieswerk met een psychologenpraktijk, waarin zij behandeling geeft aan mensen met psychische problemen.

 

Aan onze onderzoeksprojecten hebben deze onderzoekers meegewerkt:
 

Mayke Mol is klinisch ontwikkelingspsycholoog en is in 2020 gepromoveerd op een onderzoek naar therapie via het internet, bij de Vrije Universiteit en GZInGeest. Hiervoor heeft zij vele onderzoeken voor Impact uitgevoerd. Onder andere over huiselijk geweld, weerbaarheid, jeugdcriminaliteit, jeugdgroepen en gedetineerden met psychische problemen. Daarbij kwam haar kennis en ervaring als ontwikkelingspsycholoog, behandelaar van kinderen en volwassenen met leer-en gedragsproblemen goed van pas. Zij is niet alleen goed thuis in statistische methoden en alle nieuwste snufjes op ICT-gebied, maar ook zeer ervaren in het uitvoeren van grondige internationale literatuurstudies. Mayke was de onvermoeibare en creatieve spil bij de ontwikkeling van een e-begeleidingsapplicatie voor jeugdige delinquenten. Deze hebben we samen met Noterik BV ontwikkeld.
 

Vera Hoetjes is GZ-psycholoog en afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte mee aan verschillende projecten voor Impact R&D, zoals nazorg voor gedetineerde jongeren, de training Kies voor Verandering voor volwassen gedetineerden, de aanpak van delinquenten in de Penitentiair Psychiatrische Centra van het gevangeniswezen (PPC’s) en het ontwikkelen van een missie en visie van een forensische kliniek voor delinquenten met psychische en verslavingsproblematiek. Ook was zij betrokken bij de ontwikkeling en het testen van een nieuwe methode voor e-begeleiding van delinquenten bij de jeugdreclassering. Zij heeft niet alleen theoretische kennis over de aanpak van delinquenten maar ook praktijkervaring als psychologisch behandelaar, bij o.a. een bemoeizorginstelling in Amsterdam en bij jongeren met psychoses en met autisme.

 

Manon Vollebergh studeerde af als klinische neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is geïnteresseerd in psychologische processen bij (kwetsbare) mensen, neuropsychologie en onderzoeksmethoden. Manon werkte mee aan Impact’s onderzoek naar de training Kies voor Verandering voor gedetineerden, de Gedragsbeïnvloedende Maatregel en e-begeleiding. Zowel organisatie van onderzoek als systematische analyse van dossiers is haar toevertrouwd. Wij zien een veelbelovende toekomst als neuropsycholoog voor Manon in het verschiet.

 

Jenneke van Ditzhuijzen is gepromoveerd als psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde cum laude af in de psychonomie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is een onderzoekster in hart en nieren. Daarnaast heeft ze praktijkervaring als sociotherapeut in forensisch psychiatrische instellingen. Ook heeft ze gewerkt voor Correlation, een organisatie die is gericht op internationale samenwerking tussen organisaties voor sociale integratie en gezondheid van onder andere druggebruikers en sexwerkers. Jenneke heeft sinds de start van Impact in 2006 meegewerkt aan talloze onderzoeksprojecten en was daarin een belangrijke steun en toeverlaat.

 

Daphne Wiersema studeerde cum laude af als sociaal psycholoog en promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met informatie die in strijd is met een persoonlijk belangrijke overtuiging. Daphne is momenteel docent en onderwijsontwikkelaar bij de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Toegepaste Psychologie, en is als redacteur verbonden aan het interdisciplinaire Journal of Social Sciences. Voor Impact werkte zij mee verschillende onderzoeken, zoals de evaluatie van een agressietraining op middelbare scholen, literatuuronderzoek naar de relatie tussen omgaan met geld en delictgedrag, onderzoek naar “ZSM-jeugd” en zorg voor gedetineerden met psychische problematiek.

 

Ischa van Straaten is sociaal psycholoog en in 2008 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van interpersoonlijke relaties. Na zijn promotie nam hij deel aan de Nationale Denktank, waar hij de (ongezonde) leefstijl van jongeren analyseerde en onder andere een interventie voor opvoedingsondersteuning ontwikkelde. Daarna is hij zich gaan specialiseren in toegepast (beleids-)onderzoek, voor ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Dit was zowel kwantitatief als kwantitatief onderzoek, waarbij de thema’s zeer divers waren, zoals armoede, digitale dienstverlening, kindermishandeling, identiteitsfraude en re-integratie. Bij Impact richtte hij zich met name op evaluaties en effectonderzoek, waaronder onderzoek naar de Gedragsbeïnvloedende Maatregel en de evaluatie van Kies voor Verandering.

 

Helly Pollaert studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft ervaring met planevaluaties, dossieronderzoek en interviews met (ex-) gedetineerden en penitentiair inrichtingswerkers, onder andere bij PI Roermond. Ook voor het Nederlands Studie Centrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving interviewde ze ex-gedetineerden. Voor Impact werkte ze onder andere mee aan de evaluatie van Kies voor Verandering, het dossieronderzoek naar de Gedragsbeïnvloedende Maatregel en de e-begeleiding.

 

Martine Knijnenberg is cum laude afgestuurd als criminologe aan de Vrije Universiteit. Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling van hangjongeren naar criminele jongeren en de criminogene factoren die hierbij een rol spelen. Voor Impact werkte Martine mee aan het dossieronderzoek naar de Gedragsbeïnvloedende maatregel.

 
 

 

Danielle Bouma behaalde haar Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en haar Research Master Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft veel ervaring met methodologie en heeft daarnaast praktijkervaring als psychologisch behandelaar en onderzoeker bij Jellinek Curatieve Verslavingszorg. Voor Impact R&D werkte ze onder andere mee aan het literatuuronderzoek voor de Kies voor Verandering en bij de beschrijving van een innovatieve pilot bij een Penitentiaire Inrichting.